Find os og bak os op på facebook med  "synes godt om"    

(Grøn understreget tekst er links)

Tv2 har netop lavet et indslag med idemanden bag pileanlæggene i Karrebækstorp, indslaget kommer 7,25 minutter inde i udsendelsen.

Seneste udmelding fra kommunen var at stadigvæk ikke får lov til at etablere vores pilerenseanlæg, men hvad som er mærkeligt er at kommunen selv i et høringssvar til naturstyrelsen skrevet, at kommunen ikke kan kræve højere rensning end hvad områdets renseklasser er, samtidigt gør kommunen naturstyrelsen opmærksom på at Vålse Vig kanal er kunstig hvor krav om spildevandsrensning ikke er aktuelt, dvs. at man krævet byen kloakeret uden at der gyldig lovhjemmel - men det stopper ikke her man vil åbenbart kræve yderligere de resterende med, trods protester. Forslag til de kommende vandplaner foreslås Vålse afvandingskanal helt at udgå af vandplanen, dvs. at nu er der hellere ikke noget juridisk at binde os op på. Det svarer til at der kræves dieselpartikelfilter på el-biler.

Videooptagelse af kloak infomøde i Nykøbing Falster 2014 vedr. den nye reviderede spildevandsplan. Optagelsen er over 3 upload hos youtube, mødet var sat til at vare 2 timer men blev afbrudt ca 20 minutter før tid, spørgsmål blev åbenbart for meget at svare på, se sidst i upload 3 :

Upload 1                 Upload 2             Upload 3

Vandplanen 1. generation er blevet underkendt hvilket betyder at kommunen "går et skridt tilbage" i lovgivningen og derfor benyttes den seneste plan regionsplan og afsnittet vandløb (store filer hhv. 7 og 15 mb), men læser man bare en smule i vandrammedirektivet kan man se at regionsplanen kun er at betragte som en basisanalyse og vandrammedirektivet er det direktiv der er gældende tilbage fra 2000 og det er et overordnet direktiv angående vand, såsom grundvand, overfladevand, vandløb osv.. Vandrammedirektivet har nogle underliggende direktiver heriblandt EU direkivet 271 (spildevandsdirektivet), mere om dette direktiv nedenstående.

Selvom kommunen fastholder at regionsplanen er deres arbejdsprotokol, så har rigsrevisionen en lidt anden holdning til den og dens useriøse vurderingsgrundlag, rigsrevisionen har lavet en beretning om vandplanen hvor de også skriver lidt om regionsplanen. I denne beretning kan man læse at fordi Danmark ikke lever op til vandrammedirektivet vanker der bøder fra EU, fordi der endnu ikke er lavet en gyldig vandplan, vandplanen er indtil videre 5 år forsinket.

Miljøministeriet har udstedt et såkaldt baselinebrev underskrevet at Connie Hedegård daværende miljø minister, i brevet skriver hun at Danmark er underlagt vandrammedirektivet.

Hvorfor er vandrammedirektivet så vigtigt ???  Det er vigtigt fordi ;

At der opfordres til at forurening skal bekæmpes ved kilden (underforstået ikke på et fjernt renseanlæg)
    der skal begrænses udledning mest muligt helst udfases helt (der er ingen udledning ved et lukket pilerense anlæg)
    der opfordres til at spildevand skal genbruges såvidt muligt, dette gøres ikke i et renseanlæg (men i en grøn rensemetode i form af vækst)   
    der er andre vurderingskrav til vandløb, der er lempelige forhold til kunstige kanaler/stærkt modificeret hvor der kun kræves "potiential dyrefauna" + kemisk målinger
    der opfordres til samme vurderingsforhold for alle lande, dvs. at vandløb skal vurderes ens i hele EU (noget som landmænd kæmper imod)
    der opfordres til så begrænset brug af grundvand som muligt, dvs. at ligge vandafledningsafgift på genbrugt regnvand er uhørt da dette ikke mindsker brug af grundvand
    der skal laves en økonomisk vurdering før der kloakeres, altså om prisen bliver for dyr i.fht miljøforbedringen

 Alle disse punkter overtrædes ved at låse sig fast til regionsplanen, heldigvis har EU rettet øjene imod Danmark, i beretningen fra rigsrevisionen står der ligefrem at Danmark er det land i EU som ligger på sidstepladsen for manglende vandplaner.

Regionsplanen opfordre til nedsivning hvor der er muligt som løsning på spildevandet i det åbne land, dette strider direkte imod de spildevandsplaner der er lavet i kommunen, så regionsplanen følges åbenbart ikke slavisk alligevel.
   
Kommunen har nu lavet en revideret udgave af den reviderede spildevandsplan, der blev afholdt møde i Nykøbing den 20/5 14, vi har optaget det på video og lagt det op på youtube, bemærk venligst i den sidste video at man nægtes at stille spørgsmål og mødet blev afsluttet før tid, det blev åbenbart for meget at svare på borgernes spørgsmål.   Det som er underligt er at der oplyses at der er et minimumskrav for kloakering på 5 hustande pr 1000 hustande i kommunen, dvs. i Guldborgsunds tilfælde ca 300 kloakeringer om året, det siges det er et krav, men læser man i regionsplanen er det kun en vurdering.

Guldborgsund Forsyning gør et stort nummer ud af at prale med hvor godt deres renseanlæg er. Borgerne i Nykøbing ved bedre. Overløb som dette vil aldrig kunne finde sted med pilerens, da det sorte spildevand tilbageholdes i borgernes egne bundfældningstanke. Der er rettet henvendelse til Ida Auken angående dette problem - der er kommet svar som er : opgaven er lagt ud til kommunerne, hvordan det løses er deres beslutning. Bæredygtig landbrug har også skrevet en artikel om overløb. Miljøministeriet som burde varetage miljø er altså ligeglade med overløb fordi det er ikke deres bord længere, der skal bare indrapporteres om hvormange overløb der har været resten er underordnet.
 

Kommunen har en ny revideret spildevandsplan i høring, se den her nye spildevandsplan , selvom den reviderede spildevandsplan opfordre til egne decentrale løsninger såsom pilerens, får Pilerens Vålse ikke lov til at etablere sit, se høringssvar.

Se Vålse's forslag til hvordan al fremtidig kloakering bør laves i det åbne land.

Den eksisterende kloak i Vålse viste sig (muligvis) at være kommunalt ejet, derfor kan der ikke opkræves tilslutningsafgift i det nye kommunale kloak system (tryksatte system), flertallet af borgerne er nu hoppet over på den kommunale løsning, dog har 5 hustande fortsat ønske om at etablere pilerens selvom de mister deres "fribillet" til det kommunale system. I og med at vi ønsker at udtræde ville kommunen kunne spare 94000 * 5 = 470000 kr i direkte etableringsudgifter - trods dette har kommunen udmeldt at de fastholder deres afslag, en husstand er sprunget fra siden besparelseschecken blev lavet. Det skal så holdes op imod at kommunen har meddelt at kommunekassen er tom og har været nødsaget til at udskyde/låne nogle udbetalinger fra skolerne indtil næste år.

Det som er underligt her er at det dokument som siger at det gamle kloaknet i byen er overgået til kommunen indeholder et vejnavn som ikke eksisterer i byen, kommunen er adviseret om at dokumentet er ugyldigt men de meddeler bare at : Det er af mindre betydning og henviser til Guldborgsund Forsyning at det er dem som "tog" beslutningen som betød at det gamle kloaknet i byen overgik fra privat til offentligt, det er selvfølgelig også nemt at tage sådan en beslutning når konsekvensen betyder at pilerenseanlægget i Vålse kunne skrinlægges og man kunne tvinge miljøbevidste borgere over i deres kloaknet, uden at det kom til at koste forsyningen noget, udgiften jævnes jo ud på de øvrige kloakslaver i Guldborgsund Forsyning.

Underligt, seneste tinglysning søgning 24/4 2013 på www.tinglysning.dk viser at ens hus stadigvæk er kloakeret privat iht. gammel servitut - Dette er på trods der indsendt anmodning herom til kommunen i Januar måned 2013 - hvorfor er dette ikke rettet ?? 

Forsyningen udsender nu regninger for rensning af spildevand samt stikledningsafgift, dette er på trods at hverken spildevand renses eller der er nogen stikledning, pumpebrønden er hellere ikke sat ned (heldigvis da). Forsyningen har netop udsendt velkomstbrev om at det nye kloaknet er afsluttet for deres vegne, vel og mærket uden at vi er på, hvordan det skal tolkes ved vi ikke, men går selvfølgelig ud fra at vi er sat på pause, vi affinder os imed vandafledningsafgiften såfremt vi undgår bøder. Det kunne selvfølgelig også være det er gået op for kommunen/forsyningen at det kun er dem der udleder til søer og naturlige vandløb der skal kloakeres, det er ihvertfald den praksis man bruger på Lolland. Vålse udleder til Vålse Vig som er en kunstig kanal, herefter pumpes spildevandet ud i havet fra Vålse Vig pumpestation.

2 Journalister har lavet eksamensopgave om pilerens Vålse, som nu er på youtube.

Videoklip fra Guldborgsund forsyning stormødet 29/1 2012  del 1  del2  (desværre dårlig lyd kvalitet).

Tv2 øst har lavet en valg debat spol frem til 16 min og 20 sek så starter debatten om kloak hvor at pilerens Vålse bliver nævnt. Bemærk venligst i slutningen af debatten at de indrømmer dårlig kommunikation og manglende udsendte breve til borgerne, høringer der kun fremstilles i aviser som muligvis ikke bliver læst af alle, kan blive overset. Det er lige netop dette der er klaget til statsforvaltningen om. I debatten kommer de ind på belåning via Nordea Finans som kommunen gør meget ud af at fortælle om, de glemmer bare at sige at kontakten er etableret via pilerens Vålse.
 
Pilesagen har været inde hos statsforvaltningen med negativt svar, deres svar på vores klage var at de åbenbart kun holder tilsyn om kommunen overholder miljøbeskyttelsesloven, de var fløjtende ligeglade med vandrammedirektiv, gældende EU direktiver og det lykkedes også for dem at refere til en lov tekst fra miljøbeskyttelsesloven hvori ordet vandplanen fremgår, dette er velvidende at vandplanen er ikke eksisterende.

Det lader til at vi skal klage til EU og meddele at vi ikke får lov til at efterleve deres regler, der er lavet lidt benarbejde med at få de rigtige kontakter og noget ryger snart afsted.

Vi er blevet kontaktet af en miljø forekæmper, som har lavet indsigelser til spildevandsplanen i selve høringsperioden, kommunen har ignoreret denne indsigelse - kopi er indsendt til statsforvaltningen, denne indsigelse var statsforvaltningen også ligeglad med.

Der loves guld og grønne skove med kommunens tryksatte systemer, men nej erfaringer fra andre kommuner er at tryksatte systemer skaber store udfordinger holdbarheds og miljømæssigt. I nyhedsbrev fra Biokube skriver de at der er nedsat holdbarhed til ca 50 år, samt teknologisk institut beretter om 70 % mindre holdbarhed i betonrør + en artikel mere. Heldigvis er Guldborgsund forsynings rørnet af plast, men skære-/pumper og selve renseanlægget er ikke af plast, ej hellere de ansattes lunger på renseanlægget i Nykøbing, problemerne er grundet dannelse af svovlbrinte / svovlsyre, mere herom nedenstående. Kloakeringen blev lavet for at forbedre spildevandet, men hvad nytter det at når der regner kraftigt, udleder Guldborgsund Forsyning urenset spildevand. Så er der jo skørt når man tænker på at i det gamle system var det kun gråt spildevand som havde passeret en bundfældningstank hvor der foregår en naturlig renseprocess, så dropper man altså nu bundfældningstanken, bleender gråt og sort spildevand og pumper det til Nykøbing for blot at blive udledt direkte ved store regnskyl, ville det så ikke være bedre med det gamle system ??? Der er lavet målinger på en bundfældningstank som ikke bliver tømt for slam hvert år, den renser faktisk så godt at det næsten svarer til udløbet fra et traditionelt renseanlæg, som blot har brugt en masse strøm og dannet slambjerge for at expresse processen igennem, spildevandet som behandles er omvandlet til svovlsyre under transport til rensningsanlægget pga. iltmanglende omgivelser. Østrogener er et overset problem og nedtones - det viser sig at de traditionelle renseanlæg skaber flere østrogener, altså at udløbet indeholder flere østrogener end som indløbet, hvad kan det så komme til at betyde ??? Fisk kan ikke yngle og kan betragtes som hormonel fiskedød - østrogenerne går videre i fødekæden og havner på vores spisebord således at mennesker ikke kan få børn... hvad værre er så foretrækker miljøministeriet fortsat de tryksatte systemer.

Nu vil Guldborgsund kommune fusionere deres forsyningsselskab sammen med Lollands som er en af DK dyreste, vi har så nu risiko for at stige meget i vandafledningsafgift  det giver os mere grund til at kæmpe for vores pilerens.
 
Guldborgsund forsyning har 75 års afskrivningstid man må formode at tilbagebetalingstiden følger denne. I.flg Biokube nyhedsbrev holder skærepumper under normens 10 år, forsyningen forventer derimod 15 års holdbarhed, man må derfor forvente kraftig prisstigninger på vandafledningsafgiften. læs nyhedsbrev fra Biokube udsendt 2010, hvor de fortæller om facts vedr. de tryksatte systemer, altså før kommunen startede på deres kloak kaos. Når man læser det igennem forstår man at den er hel gal med levetiden på skærepumper og hele rørnettet og at man skal bruge kemikalier til at dæmpe slidtagen i nettet, kemikalierne medfører mere slam der skal renses og deponeres, det er da ikke særligt miljø hensigtmæssigt endnu et brud på miljøbeskyttelsesloven paragraf 3.

En undervisningsfilm om svovlbrinte på engelsk (19 min).

Der er indsendt en kommentar forespørgsel den 26. Feb. til kommunen, hvor der spørges om svovlbrinte problemer og hvorfor de har valgt tryksatte kloaksystemer, vel vidende at det er forbundet med problemer, forsøger kommunen at tørre sit ansvar af, se kopi af svar-mailen her. Ombudsmanden er kontaktet for at indhente svaret. Svaret er kommet : Der er ingen kommentarer sålænge klagesagen kører hos statsforvaltningen udmeldes der fra kommunen, det er hvad ombudsmanden kunne diske op med, det kunne være man skulle følge op på denne nu hvor sagen hos statsforvaltningen er slut (i første omgang) En artikel om svovlbrinte kan læses her.
+ en artikel fra teknologisk.


Der er rettet henvendelse til konkurrance og forbrugerstyrelsen, de bakker også ud for deres ansvar.

Har fået at vide at trykket i nettet er 5 bar, på Østfalster har de et højtryk system med helt op til 11 bar.

I.flg. naturstyrelsen kan vi åbenbart selv vælge, hvad vi vil. Læs på side 27.  3.3.5. Spildevandsrensning i det åbne land. 
Men også her er der åbenbart andre regler for Guldborgsund kommune.

Imens sagen har kørt er det sket en ændring mht. krav om bundfældningstanken, den skal ikke som oplyst af kommunen/miljøministeriet skiftes til en CE mærket tank hvis der kloakeres med pilerens (lukket anlæg), dette nedbringer udgiften for pilerens med 18000 kr i vores budget, grunden er at pilerens er et lukket kredsløb uden udledning til natur, var der derimod kloakeret med f.eks minirenseanlæg hvor der er udledning træder reglen om krav til CE mærket bundfældningstank i kraft.

Hvis forsyningen sprang med på pilevognen kunne de undgår at skulle pille ved vandafledningsafgiften for de øvrige kloakmedlemmer. Forsyningsens formand udmelder at han tror ikke på etableringspriserne, men så han sig omkring f.eks. i Karrebækstorp, så har de faktisk lavet anlægget væsentligt billigere end vores budget. Der blev meddelt på stormødet at de regnede med at vandafledningsprisen skulle stige 1 kr pr m3 spildevand pga. Vålse, til trods for at de tidligere har udmeldt til Folketidende (læs i  link under "uanstændigt") at de ikke ville pille ved vandafledningsafgiften.

Projektet er sat på hold af kommunen indtil videre.

Strider mon hele kloakprojektet imod EU direktiv 271 ??
se bilag 1 på side 7 under kloaknet, der står klart og tydeligt  at et kloaknet ikke må påføre urimelige udgifter.

Der står mere på side 2 under artikel 3 : at det ikke må medføre urimelige udgifter hvis samme renseeffekt kan opnås.

Hvorfor må vi så ikke få pilerens, når det er bedre og billigere. Kommunens regionssplan opfordre direkte kommunerne til at lave samarbejde med borgerne vedr. spildevand, således at man griber fat om problemet med fælles interesse. Det var så åbenbart ikke sådan at man skulle gøre i Guldborgsund.

Nu vises det sig at spildevandsplanen åbenbart skulle have været revideret på tidspunktet hvor at vi fik vores afslag, der skulle have været en ny offentlig høring lige om hjørnet, hvorfor har kommunen ikke meddelt os dette og bremset deres kloakering i området, nu hvor at de åbenbart skulle "åbne" spildevandsplanen og vi kunne få vores tilladelse i form at tillæg til spildevandsplanen. Kommunen er gået igang med revideringen

Statsforvaltningen er nu gået ind i sagen om pilerens. Ud fra byrådsmøde referat kan vi se at de har svaret statsforvaltningen, hvor at de bla. beklager sig over at ikke at havde modtaget spildevandsansøgning, de har selv meddelt tidligere at det ikke var nødvendigt til at kunne foreligge det et byrådsmøde.


I.flg dagsordnen kan vi se at de har degraderet projektet fra en behandling i byrådet til en simpel beretning (projektet bliver blot meddelt at det ikke skal godkendes), med påstand om at pilerens er dyrere for borgerne, kommmuens egne ansatte har fremlagt forkerte tal til sammenligning : deres tilslutningsafgift (35000 kr.2012 takst) op imod vores totale projekt (60000 kr.) pr. husstand, det er en uretfærdig sammenligning idet vores total pris er fra bundfældningstank indløb til færdigbehandlet spildevand, ovenikøbet med nul udledning til naturen.

Kommunen har meddelt os at i deres system koster det 94000 kr at kloakere, pilerens koster det kun 60000/42000 altså der spares 34000/52000 kr for hver husstand ved at lave pileanlæg !!!!  (læs mere økonomi her samt link til indefrysning for pensionister)

Allerede da kommunen fik tallene, meddelte de at projektet ikke ville blive godkendt, hvordan kan man det allerede inden sagen bliver behandlet af byrådet  ?????.

Der er mulighed for at søge tilskud med pilerens, der er lagt et godt ord ind for os allerede, de mangler bare en ansøgning så er der store chancer for at få penge til projektet.

Herud over kommer der i den kommunale løsning vedligeholdelse af et kæmpe rørnet samt skærepumper som skal serviceres (foreskriften siger 2 gange om året), + evt. udskiftning.

Der er nævnt tal op til 20000 kr for sådan en pumpe pr husstand iblandt førende producenter, en udgift der i første omgang dækkes af Guldborgsund forsyning men selvsagt vil jævnes solidarisk ud på alles vandafledningsafgift, hvis man forudsætter at sådan en skærepumpe holder gennemsnit i 10 år (iht. danvas normen), er det de første 2000 kr i vandafledningsafgift hvert år. Der er sendt en forespørgsel til den rådgivende ingeniør der har udfærdiget spildevandsplanen, de oplyser at pumpen forventes at holde i ca 20 år men skærebladet skal udskiftes fra 2-10 gange i perioden. I spildevandsplanen er der et udgiftskema som viser en opadgående kurve hvert 5. år som er en udgift for udskiftning af skærepumperne, kommunen oplyser at det er afskrivningskurver over pumperne, men hvorfor hvert 5. år ???, normalt afskriver man da ens hvert år, altså det ser ud til at pumperne kun holder i 5 år, er det tilfældet ser tallene helt anderledes ud, så er det de første 4000 kr om året der skal gå til udskiftning af skærepumperne alene.
Nyhedsbrev fra Biokube skriver de at pumperne forventes at holde i 10 år, men at kommunerne har glemt (konsekvensberegningen) angreb fra svovlbrinte gasser som befinder sig i buffer beholderen, svovlbrinten angriber metal, hvilket selvsagt formindsker levetiden på pumpen. Udover dette kommer der afskrivninger, forrentning af hele anlægget, drift af rense anlæg i Nykøbing falster.

Lær mere om svovlbrinte (H2S) her, på engelsk, for dem som ikke forstår deadly, er det oversat til dødelig gasser.

I pileanlægget opererer vi med 2500 kr årligt for det hele endda op til 200 m3 spildevand. Guldborgsund Forsyning vil forståligt nok ikke udlevere nogen dokumentation for holdbarheden på skærepumperne.

Hvis man tager et millimeter mål og måler udgør den 5.årlige kurve ca 5000 kr, det tyder på at noget er galt. Guldborgsund Forsyning vil ikke udlevere papirer som kan dokumentere dette, de henholder sig til offentlighed regelsæt idet at selskabet ikke er kommunalt ejet. Kommunen henviser blot til forsyningen da det jo er deres projekt - en smart måde at lukke låget for offenligheden som ellers ville kunne søge agtindsigt for at få dokumenterne.

Nu da forsyningsselskabet ikke er offentligt ejet, hvorfor har rensning af spildevand  så ikke været i udbud ???. Pilerens Vålse vil da gerne byde på sin egen del.

Kommunen påstår at de vil modtage et erstatningskrav fra entreprenøren på en million.
Efterfølgende oplyser Guldborgsund forsyning at erstatningskravet kun er et skønnet krav, altså ikke et reelt krav. Vi kan så konstatere at projektet er stoppet pga. et skøn.

Vi kan se i de dokumenter fra aktindsigten at i udbudet med entreprenøren er der taget forbehold for +-20 % tilslutninger, Vålse og Egense udgør ikke 20 %, hvorfor hævder de så at der kommer et krav ??? (læs under punkt 3). Et andet sted står der : at der forbeholdes ændringer for Guldborgsund Kommune.

Kommunen påstår at kloakeringen bag Vålse imod nord og vest vil blive dyrere at etablere, ud fra aktindsigten kan vi ikke se de omhandlende husstande i kloakeringslisterne med det tryksatte system, formoder at de skal "kloakeres" med minirense anlæg på de enkelte husstande, har indsendt forespørgsel til Guldborgsund forsyning for at få det af-/bekræftet. De oplyser at det endnu ikke er projekteret færdigt, men i kommunens afslag nr. 1 oplyser de at projektet netop er projekteret færdigt. Det er selvklart at kloakering i det åbne land hvor folk kan have flere 100 meter indkørsel og langt imellem husene ikke kan kloakeres for 87000 kr, som oplyst af Flemming Bach, Guldborgsund Forsyning, hør dog hvad teknologisk institut siger om kloakken, de siger at man bør lave andre alternativer, der henvises igen til EU direktivet 271.

Kommunen har meddelt os afslag på ansøgning nr. 2 hvor ovenstående facts er skriftlig meddelt, de har dagen efter de modtog ansøgningen sendt afslaget, med henvisning til afslag nr. 1.(kun 24 timer til drøftelse med byråd osv. ???) De har åbenbart denne gang degraderet fra beretning til simpelt afslag. Med dette afslag har de så nu skrevet under på at de er ignorer miljøbeskyttelses loven samt ignorer at vi kan modargumentere og indfri de kriterier for at der kan laves et tillæg til spildevandsplanen, hvor at Vålse og Egense skal kloakeres med pilerense anlæg.

I spildevandsplanen meddeles der at der vil blive fremsendt et skriftligt tilbud med ønske om kontrakt med henblik for tilslutning med forsyningsselskabet, der er ikke fremsendt nogen kontrakt, der er blot meddelt på et infomøde at kloakken kommer og vi bliver tvunget med i den om vi vil have den eller ej. Nu er det så man undrer sig, hvorfor har kommunen/forsyningen lige glemt denne del af deres aftale. 


Imens søges der foretræde hos Ida Auken, for at fremme pilerens frem for tryksatte kloakker i det åbne land. Hun meddeler os at hun ikke har tid, selvom vi står klar med en redningsplan som ovenikøbet er bedre for miljøet. Så hellere varetage ulve i Jylland og andre sager og lad 10 % af befolkningen ryge på tvangsauktion i Lolland Falster.

Pilerensningen er både billigere og renser bedre end som et traditionelt renseanlæg, der er intet udledning fra sådan et anlæg, alt omsættes naturligt undtagen salt.

Jeg var en på eventyr rejse igår fra Vålse til Nykøbing, det løb mig koldt ned af ryggen at alt vores spildevand skal på sådan en rejse, kunne slet ikke lade være med at tænke på alt den mulige forurening pga. siveskader på det tryksatte rørsystem, siveskaderne vil højst sandsynligt ikke blive opdaget før at en vej undermineres, husk på at systemet er under tryk og rørene er sat til at holde i menneske alder nemlig i hele 75 år. Begynder det at sive vil pumper blot sørge for at mere spildevand sendes frem. I pilebedet kalkulerer vi med 60 år, altså vi udskifter vores rør 15 år før, disse er ikke engang under tryk og ikke belastet af svovlbrinte på samme måde som de tryksatte systemer, da vi har korte pumpe strækninger og renser spildevandet lokalt.

Problemet med afskrivning/tilbagebetaling over 75 år er at samtlige huse der er kloakeret og rives ned 75 år frem, kommer øvrige medlemmer af Guldborgsund Forsyning til at betale for, hver 10. husstand har jo udsigt til en tvangsauktion, så den regning der gives videre er meget stor. Ud af kommuneplanen kan man aflæse at kommunen forventer en affolkning på 13 % på bare 20 år, med 75 års tilbagebetalingstid kunne man så frygte at 75/20=3,75 gange       3,75*13%= 48,75 % fraflytning    Dette betyder at den resterende del på 51,25 % som bliver boende kommer til at betale deres egen andel af de tryksatte systemer + de fraflyttede 48,75 % på vandafledningsafgiften, man må derfor påregne at den kommer til at stige voldsomt fremover, når der så skal indregnes svovlbrinte belastninger går det helt galt.

Alligevel tordner kommunen derud af med deres kloakering : se status

Jeg ved fra mit arbejde at plast/stål blive skrøbeligt med tiden og kulde/varme får materiale til at arbejde en vis nedbrydning vil forekomme af kemikalier som måtte komme i systemet. Kommunen synes åbenbart at tryksatte systemer er den bedst tilgængelige teknik, men holder den ???

Selvfølgelig kan der også opstå siveskader i pilerense anlæg, men spildevandet presses ikke ud af rørene som rør der er under tryk, der udmeldes fra forsyningen at der kommer 5 bar tryk, i det østlige af Falster er de oppe på 11 bar.

Vi har taget kontakt til Folketingets miljøudvalg, de vil ikke optage sagen, men de har omdelt brevet blandt miljøgruppens medlemmer. Der er også taget kontakt til TV2 øst + Nordfalster avis + Folketidende for at fremme informationen om situationen med projektet.

Vi har talt med naturstyrelsen som blot meddeler at de ikke vil gå ind i sagen, da klagen skal sendes til kommunen, men vi kunne jo altid starte en civil retsag. Ok såååå hvem har lige råd til det ?? når udgiften til kloakken lige står for døren af een. Så naturstyrelsen blæser så åbenbart også på gældende regler (miljøbeskyttelses loven paragraf 3).

For at gøre opmærksom på kloakproblematikken i det åbne land generalt i DK, er der 2 gange rettet henvendelse til dr.dk/kontant i håb om de vil lave en udsendelse om vores projekt der modarbejdes af kommunen. De har endnu ikke svaret os.

Uddrag af den danske lovgivning som åbenbart ignoreres af Guldborgsund kommune  :

Men at forsætte den nuværende måde at rense spildevandet på og endog yderligere inddragelse af flere ejendomme strider ganske enkelt mod Miljøbeskyttelsesloven - specielt § 3.

Begrundelse :

§ 3.

Ved lovens administration skal der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges særligt vægt på en forebyggende indsats gennem anvendelse af renere teknologi.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af omfanget og arten af foranstaltninger til forebyggelse og
imødegåelse af forurening skal der lægges vægt på :

1) de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens sandsynlige virkning på disse og

2) hele det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber, med henblik på at begrænse spild af ressourcer mest muligt.

Vi appelerer derfor miljøministeren til øjeblikkelig handling, for at fremme pilerensning og andre grønne løsninger !!!!

Bak os op med et "synes godt om" på facebook. 

 


Udformning af et pilebed


Links: